R. sept. 22nd, 2023

Põhikiri

I. ÜLDSÄTTED

Mittetulundusühingu ametlik nimi on Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon, lühend eesti keeles EKNO; inglise keeles Estonian Deaf Organization for Youth, lühend inglise keeles EDOY.

1.1. Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon (edaspidi: EKNO) on noorte probleemidest huvitatud noorte vabatahtlik ühendus.
1.2. EKNO tegutseb avalikes huvides ja on heategevuslik organisatsioon.
1.3. EKNO lähtub oma tegevuses põhikirjast, kodukorrast, Eesti Vabariigi seadusandlusest, heast tavast ja oma juhtorganite otsustest.
1.4. EKNO on poliitiliselt, religioosselt ja rassiliselt sõltumatu.
1.5. EKNO-l on juriidilise isiku õigused, oma nimetusega sümboolika ja pangaarved.
1.6. EKNO sihtgrupiks on kurt, vaegkuulja, implantaate kasutav ja kuulja, kes on huvitatud viipekeelest.
1.7. EKNO-l on õigus astuda nii Eestis kui ka välismaal asuvate ühingute, liitude või organisatsioonide liikmeks, mille tegevus on kooskõlas EKNO tegevuse eesmärkidega.
1.8. EKNO asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.9. EKNO töökeeleks on eesti keel ja eesti viipekeel.
1.10. EKNO majandusaasta on 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.
1.11. EKNO alalised struktuuriüksused on üldkoosolek ja juhatus.

II. TEGEVUSE EESMÄRGID

2.1. EKNO tegevuse eesmärkideks on:
2.1.1. harida ja kasvatada;
2.1.2. edendada nende ühiskondlikke huve;
2.1.3. levitada oma vaateid Eesti kuulmispuuetega noorte seas;
2.1.4. osaleda eesmärkide saavutamiseks Eesti ühiskondlikus elus;
2.1.5. teha koostööd teiste isikute, ühenduste ja projektidega;
2.1.6. korraldada välissuhtlusi;
2.1.7. korraldada seminare jm üritusi.

III. LIIKMESKOND

Liikmeks vastuvõtmine

3.1. EKNO liikmeks võib astuda inimene, kes on kuueteistkümnest kuni kolmekümne viie aastane. Kurt, vaegkuulja, implantaate kasutav, kuulja kes on huvitatud viipekeelest.
3.2. Liikmed võetakse vastu juhatuse otsusega.

Liikmete õigused

3.3. Liikmetel on õigus:
3.3.1. osaleda ettenähtud korras EKNO tegevuses;
3.3.2. osaleda hääleõigusega üldkoosolekutel;
3.3.3. saada EKNO-lt põhikirjast, juhatuse või üldkoosoleku otsustest tulenevat toetust ning abi;
3.3.4. osaleda EKNO poolt korraldatud üritustel ja läbiviidavates projektides;
3.3.5. olla valitud EKNO struktuuriüksustesse ja esitada nende valimistel kandidaate;
3.3.6. olla informeeritud EKNO tegevustest;
3.3.7. esitada juhatusele proteste EKNO kohta;
3.3.8. algatada teise liikme EKNO-st välja arvamist või vastava koostöölepingu lõpetamist või liikmestaatuse tähtajalist peatamist;
3.3.9. esindada EKNO kindlaksmääratud valdkonnas, juhatuse vastava volituse alusel;
3.3.10. teha ettepanekuid EKNO tegevuse arendamiseks ja tõhustamiseks;
3.3.11. tutvuda EKNO dokumentidega, milles ei kajastu töösaladus ja mis ei kahjusta autorikaitset;
3.3.12. peatada enda liikmeksolek tähtajaliselt;
3.3.13. astuda EKNO-st välja, olles eelnevalt täitnud endale võetud EKNO-ga seotud kohustused.

Liikmete kohustused

3.4. Liige on kohustatud:
3.4.1. järgima põhikirja ja kodukorra sätteid, head tava ning juhtorganite otsuseid;
3.4.2. osalema üldkoosolekutel;
3.4.3. täitma endale võetud EKNO-ga seotud kohustusi;
3.4.4. otstarbekalt kasutama ja hoidma EKNO vara;
3.4.5. vajadusel esindama EKNO ja esindamisest aru andma;
3.4.6. tasuma tähtaegselt liikmemaksu;
3.4.7. esitama kirjaliku avalduse juhatusele vähemalt 14 päeva ette oma kavatsusest EKNO-st välja astuda või oma liikmeksolek peatada.

Väljaarvamine ja liikmestaatuse peatamine

3.5. Liikme võib EKNO-st välja arvata juhatuse koosseisu üle poolte häälteenamuse otsusega, kui:
3.5.1. liige rikub põhikirja nõudeid või ei järgi juhatuse otsuseid;
3.5.2. liige kahjustab oma tegevusega EKNO mainet või kui tema tegevus ei ole kooskõlas hea tavaga;
3.5.3. liige ei ole ettenähtud ajaks täitnud lepingutest või põhikirjast tulenevaid kohustusi;
3.6. Juhatus teatab väljaarvamise ettepanekut arutava juhatuse koosoleku toimumisest osapooltele vähemalt 10 päeva ette. Liikmel, kelle väljaarvamist arutatakse, on õigus esitada oma suuline või kirjalik selgitus väljaarvamise küsimuse arutamisel.
3.7. Liikme väljaarvamise küsimuse otsustamisel ei oma selle liikme esindaja juhatuses hääleõigust.
3.8. Kui liige ei nõustu juhatuse otsusega väljaarvamise kohta, võib ta esitada selle küsimuse arutamiseks üldkoosoleku taotluse. Üldkoosoleku otsus on lõplik.

IV. VARA

4.1. EKNO vara moodustub:
4.1.1. liikmemaksust;
4.1.2. füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;
4.1.3. üritustest ja majandustegevusest saadud tuludest;
4.1.4. muudest laekumistest:
4.2. EKNO kasutab oma vara:
4.2.1. tegevuskulude katteks;
4.2.2. oma eesmärkidele vastavate ürituste toetamiseks ja korraldamiseks.
4.3. EKNO teostab oma varade üle raamatupidamisarvestust ning maksab makse seaduses ettenähtud korras.

V. JUHTIMINE

5.1. EKNO kõrgemaiks juhtorganiks on üldkoosolek.
5.2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või muu juhtorgani pädevuse.
5.3. Korraline üldkoosolek toimub kord aasta jooksul ja selle kokkukutsumisest teatab juhatus osalejatele vähemalt 14 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
5.4. Üldkoosolek:
5.4.1. koosneb liikmetest. Üldkoosolekul võib osaleda ka liikme esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri.
5.4.2. Igal füüsilisest isikust liikmel on üldkoosolekul üks hääl.
5.4.3. valib ja kutsub tagasi juhatuse;
5.4.4. kinnitab tegevuskava ja eelarve;
5.4.5. kuulab ära juhatuse, töörühmade aruanded;
5.4.6. otsustab põhikirja ja kodukorra muutmise ning kinnitamise üle;
5.4.7. otsustab EKNO ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise üle;
5.4.8. otsustab liikmemaksu suuruse üle.
5.5. Üldkoosolek on otsusvõimeline, kui kohal on 25% liikmetest.
5.6. Üldkoosoleku otsused langetatakse avalikult ja lihthäälteenamusega.
5.6.1. Põhikirja muutmise, EKNO tegevuse ümberkujundamise ja EKNO tegevuse lõpetamiseks on vaja 2/3 häälteenamust. Põhikirjaliste eesmärkide muutmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.
5.7. Juhatus:
5.7.1. on viieliikmeline EKNO kõrgeim täidesaatev juhtorgan, mille valib üldkoosolek. Juhatuse volitused hakkavad kehtima kaks nädalat pärast korralist üldkoosolekut, kus valitakse juhatus. Ametist lahkuva juhatuse volitused lõpevad uue juhatuse volituste kehtima hakkamisel.
5.7.2. koosneb presidendist, asepresidendist ja kolmest juhatuse liikmetest;
5.7.3. koordineerib EKNO jooksvat tööd;
5.7.4. moodustab vajadusel töörühmi ja määrab nende juhid, kinnitab projektijuhid;
5.7.5. kutsub kokku üldkoosoleku;
5.7.4.1. korralisteks üldkoosoleku tegevusteks, mis on ära toodud kodukorras;
5.7.4.2. kuu jooksul vastava nõude saamisest, kui seda nõuab 1/10 liikmetest, olles ära toonud põhjuse;
5.7.4.3. tegevuse käigus avastatud finantsdistsipliini puudutavate küsimuste arutamiseks või muudel juhtudel, kui seda EKNO huvid nõuavad.
5.7.5. töötab välja EKNO arengustrateegia, tegevuskava ja aastaeelarve projekti ning esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks;
5.7.6. vastutab aastaeelarve täitmise eest;
5.7.7. korraldab EKNO avalikke suhteid;
5.7.8. hoolitseb EKNO-sisese infoliikumise eest;
5.7.9. on EKNO vara haldaja;
5.7.10. on aruandekohuslane üldkoosoleku ees, esitab üldkoosolekule aastaaruande;
5.7.11. määrab juhatuse president, kes tegutseb kaks aastat.
5.7.12. kontrollib EKNO põhikirja ning kodukorra järgimist ja juhtorganite otsuste täitmist;
5.7.13. koostab ja haldab EKNO andmebaasi;
5.7.14. kinnitab vajadusel EKNO esindajad.
5.8. Juhatuse koosolek on otsusvõimeline, kui osa võtab vähemalt üle poolte juhatuse liikmetest.
5.9. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks presidendi hääl.
5.10. EKNO võib esindada kõigis õigustoimingutes juhatuse president ainuisikuliselt või kaks juhatuse liiget ühiselt.
5.11. Juhatuse liikmete töö on reguleeritud kodukorras ja kodukorras sätestamata küsimustes juhatuse vastavate otsustega.
5.12. Juhatuse liikme ennetähtaegsel tagasiastumisel või juhatuse liikmele umbusalduse avaldamise korral on juhatusel õigus valida kohusetäitja kuni järgmise üldkoosolekuni, mis otsustab vastava kohusetäitja juhatuse liikmeks kinnitamise üle.
5.13. Kui juhatuse liige ei saa mingil põhjusel enam juhatuse töös osaleda, on juhatusel õigus tähtajaliselt või tähtajatult tema volitused juhatuse koosseisu üle poolte häälteenamusega peatada ja nimetada selleks perioodiks kohusetäitja.

VI. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

6.1. EKNO ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamine otsustab üldkoosolek vähemalt 2/3 häälteenamusega ning seadusandlusega sätestatud korras.
6.2. EKNO lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või sarnase eesmärgiga nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidisele isikule.

NB! Vajaduse korral saab faili siit alla laadida